വാര്‍ത്ത

കാരാകുറുശ്ശി സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈസ്ക്കൂള്‍ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ശ്രീ.സി രവീന്ദ്രനാഥ് മാഷ്ടെ സാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാകുന്നു.29-10-2016 ന് 3 മണിക്ക് ഏവരേയും ക്ഷണിക്കുന്നു.

Saturday, 22 October 2016

വിദ്യാവികാസ് ഉദ്ഘാടനം

ബഹു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ്
കാരാകുറിശ്ശി സ്ക്കൂളിലെത്തുന്നു.
 29-10-2016  3 മണി
ഏല്ലാവരും വരണേ

Friday, 24 July 2015

എ പി ജെ അബ്ദുള്‍കലാം അനുസ്മരണത്തിന് പാപ്പുട്ടി മാഷ് വരുന്നുകാരാകുറുശ്ശി സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈസ്ക്കൂളിലെ എ പി ജെ അബ്ദുള്‍കലാം അനുസ്മരണത്തിന് പാപ്പുട്ടി മാഷ് വരുന്നു
കേരളത്തിലെ ഏററവും പ്രമുഖ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യകാരനായ
ശ്രീ.കെ പാപ്പുട്ടി മാഷ് ടെ ക്ലാസ് കേള്‍ക്കാന്‍  ഏവരേയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് പരിപാടി. വരാന്‍ മറക്കരുത്.


അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് കേള്‍ക്കണം എന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ?   ഇവിടെ ക്ലിക്കി നോക്കൂ

Thursday, 9 July 2015

നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അക്ഷരസ്വപ്നം

കാരാകുറിശ്ശി സ്ക്കുള്‍Kh-s×âv shmt¡-j-W lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, Imcm-IpÀÈn
Hcp {Kma-¯nsâ A£-c-sh-fn¨w

Imcm-IpÀÈn-bpsS hgn-hn-f-¡mWv Imcm-IpÀÈn Kh-s×âv shmt¡-j-W lbÀ sk¡âdn kvIqÄ. \qdp hÀjw ]n¶n-« Cu A£-c-t£{Xw F®-aä Ip«n-IÄ¡v Pohn-X-Zn-im-t_m[w \ÂIn-bn-«p-­v. Adnhnsâ A£-b-J-\n-bmbn C¶pw XpS-cp¶ Cu hnZym-ebw temhÀ ss{]adn kvIqfnÂ\n¶v lbÀ sk¡âdn kvIqfmbn hfÀ¶ IY Cu {Kma-¯nsâ hnP-b-Km-Y-X-s¶-bm-Wv.

temhÀ ss{]adn hn`mKw

1914  Ac-¸m-d-bnse apXp-ImSv F¶ Øe¯v A¶s¯ Awiw A[n-Imcn am¦p-dpÈn hb-¦c ]p¯³ho-«n tKm]m-e-¸-Wn-¡À ap³ssI-sb-Sp¯v Hcp temhÀ Fen-saâdn kvIqÄ XpS§n. tNem«v sX¿p-®n-\m-bÀ amÌÀ kvIqfnsâ {][m-\m-[ym-]-I-\mbn. hnc-en-se-®m-hp¶ Ip«n-IÄ am{Xw hnZymÀ°n-I-fm-sb-¯n. Ht¶m ct­m hÀj-¯n\p tijw kvIqÄ Ahn-sS-\n¶v Ipf-¸m-d-ense Ip¶-¯p-Ifw \¼³Ip«n Kp]vXsâ If-¯n-tebv¡v ]dn-¨p-\-«p. 1919 G{]n amk-¯n Icn¼ Awiw A[n-Im-cn-bm-bn-cp¶ apª-¡®n cmhp-®n-bpsS {ia-^-e-ambn kvIqÄ Imcm-IpÀÈn-bn-te¡v hs¶¯n.
kz´w Øe¯v kvIqfn-\pÅ sI«nSw \nÀ½n-¨mWv cmhp®n A[n-Imcn kvIqfns\ Chn-tSbv¡v sIm­p-h-¶-Xv. 1991  Cu sI«nSw kÀ¡mÀ hnebv¡p hm§p-t¼mÄ Hmtcm ¢mÊpw c­pw aq¶pw Unhn-j-\p-I-fpÅ Hcp temhÀ ss{]adn hn`m-K-ambn¯oÀ¶n-cp-¶p. temhÀss{]-adn ¢mkp-IÄ {]hÀ¯n-¨n-cp¶ sI«nSw lbÀ sk¡âdn ¢mkp-IÄ¡p hn«p-sIm-Sp¯ tijw, Ggmw ¢mÊp-IqSn DÄs¸« ss{]adn hn`mKw Hä skIvj\mbn {]hÀ¯n-¨p-h-cn-I-bm-Wv. FÂ.-]n.-hn-`m-K-¯n 9 Unhn-j-\p-I-fn-embn 308 Ip«n-IÄ ]Tn-¡p¶p. Ad-_nIv A[ym-]-I³ DÄs¸sS 10 A[ym-]-I-cp-­v. H¶mw ¢mkp-ap-X¡p-Xs¶ I¼yq-«À ]T\w Bcw-`n-¨n-«p-­v.

A¸À ss{]adn hn`mKw

A¼-Xp-I-fpsS c­mw ]Ip-Xn-bm-b-t¸m-tgbv¡pw kvIqÄ A]vt{KUv sN¿m-\pÅ ]cn{ia-§Ä \m«p-ImÀ Bcw-`n-¨n-cp-¶p. {][m-\m-[ym-]-I-cm-bn-cp¶ a§m«v \mcm-b-W³ \mbÀ amÌ-dp-sSbpw Sn.-hn.-cm-L-h-hm-cn-bÀ amÌ-dp-sSbpw t\Xr-Xz-¯n-emWv Cu {]hÀ¯-\-§Ä \S-¶-Xv. 1956 Imcm-IpÀÈn-bn cq]o-I-cn¨ P\-Io-b-I-em-k-an-Xn-IqSn CXn ]¦m-fn-bm-b-tXmsS {]hÀ¯-\-§Ä¡v B¡w IqSn. 1961 bp.-]n.kvIqÄ Bbn A]vt{KUv sNbvXt¸mÄ, Imcm-IpÀÈn-bnse BZys¯ P\-Io-b-k-an-Xn-bpsS hnP-b-ambn AXv amdn. apd-¯m-¦Â AK-Ìn³ F¶ hyàn-bnÂ\n¶v 300 cq]bv¡v kvIqfn-\p-th­n Øew hm§n. \m«nÂ\n¶p kw`m-h-\-IÄ kzoI-cn¨v Xm¡menI sI«n-Shpw ^ÀWn-¨dpw Hcp-¡n. FÃm {]hÀ¯-\-§fpw \bn-¨Xv P\-Iob kan-Xn-bm-bn-cp-¶p.
Cu sI«nSw \n¶ Øe-amWv ]n¶oSv kvIqÄ {Ku­v B¡n amän-b-Xv. kuI-cy-{]-Z-amb tIm¬{Ioäv sI«n-S-¯n FÂ.-]n.-¢m-kp-I-tfmSp tNÀ¶v {]hÀ¯n-¡p¶ A¸À ss{]adn hn`m-K-¯n BsI 357 Ip«n-Ifpw 12 A[ym-]-I-cp-ap-­v.

sslkvIqÄ hn`mKw

1966 G{]n 1 \v bp.-]n.-kvIqÄ sslkvIq-fmbn A]vt{KUv sNbvXp. kvIqÄ shÂs^-bÀ I½n-änbpw P\-Iob Iem-k-an-Xnbpw ho­pw ssItImÀ¯p apt¶dnbtXm-sS-bmWv Cu hfÀ¨bpw km[y-am-b-Xv. aq¶v G¡À Øew hm§p-hm\pw sI«n-Shpw ^ÀWo-¨dpw \nÀ½n-¡m\pw kw`m-h-\-¡q-¸-Wp-IÄ ASn¨v kw`m-h\ ]ncn-s¨-Sp-¯pw, teew hnfn¨pw Imcm-IpÀÈn-¡mÀ Hä-s¡-«mbn {ian-¨p. kz´ambn Øehpw 5 ¢mkv apdn-Ifpw D­m-¡p¶Xn\v 24000 cq]-bmWv 1967-þ70 Ime¯v \m«nÂ\n¶v kzcq-]n-¨-Xv. kan-Xn- `m-c-hm-ln-IÄ ap¶nÂ\n¶v \bn¨p; {ia-§Ä ^ew I­p. Imcm-IpÀÈn Kh-s×âv sslkvIqÄ bmYmÀ°y-am-bn. 1966 Pq¬ 1 \pXs¶ F«mw ¢mkv Bcw-`n-¨p. {ioaXn Ipªp-¡p«n So¨À¡m-bn-cp¶p {][m-\m-[ym-]n-I-bpsS A[n-I-¨p-a-X-e. ]n¶oSv ]me-¡-bwIm-c-\mb Nm­n amÌÀ slUvam-Ì-dm-sb-¯n. BZys¯ Øncw {][m-\m-[ym-]nI \nÀ½-em-tZhn So¨dm-bn-cp¶p. Ip«n-I-fpsS F®w hÀjw-tXmdpw IqSn-¡qSn h¶p. Øe-]-cn-anXn ImcWw 1969 ¢mkp-IÄ skj-W k{¼-Zmb¯nem-bn. 18 ¢mkv apdn-I-fpÅ sI«nSw A\p-h-Zn¨p \nÀ½mWw ]qÀ¯n-bm-b-tXm-sS-bmWv Cu jn^väv k{¼-Zmbw Ah-km-\n-¸n-¡m³ Ign-ª-Xv. Ct¸mÄ 933 Ip«n-IÄ sslkvIqÄ ¢mÊp-I-fn ]Tn-¡p-¶p-­v. 36 A[ym-]-Icpw 5 A\-[ym-]-I-Po-h-\-¡mcpw sslkvIqÄ hn`m-K-¯n tPmen sN¿p-¶p. am\-h-hn-`-h-tijn hIp-¸nsâ Iogn 1994 kvIqfn I¼yq-«À ]T\w Bcw-`n-¨p.

shmt¡-j-W lbÀ sk¡â-dn, lbÀ sk¡âdn hn`m-K-§Ä
1994 Â shmt¡-j-WÂ lbÀ sk¡âdn hn`mKw Bcw-`n-¨p. MRDA, MRRTV F¶o c­p tImgvkp-I-fmWv BZyw A\p-h-Zn-¨-Xv. Ct¸mÄ 5 shmt¡-j-WÂ tImgvkp-I-fn-embn 300 Ip«n-Ifpw 25 A[ym-]-Icpw 2 Hm^okv Poh-\-¡mcpw DÅ Hcp hn`m-K-amWv shmt¡-j-WÂ lbÀ sk¡â-dn.
2004 emWv lbÀ sk¡ân hn`mKw XpS-§p-¶-Xv. kb³kv, tImta-gvkv, lypam-\n-äokv hn`m-K-§-fn-embn 480 Ip«n-IÄ Cu hn`m-K-¯n ]Tn-¡p-¶p. 26 A[ym-]-Icpw 2 em_v Akn-Ìâp-amcpw Cu hn`m-K-¯n tPmen sN¿p-¶p.
Imcm-IpÀÈn kvIqfn-\p-th­n am{X-ap-­mb P\-Iob CS-s]-S-ep-IÄ, kvIqÄ hnI-k-\-¯n\v Imem-Im-e-§-fmbn kÀ¡mÀ A\p-h-Zn¨ km¼-¯n-I-k-lm-b-§Ä t\Sn-sb-Sp-¡p-¶-Xn\p klm-b-I-am-bn. kz´-ambn \mec G¡À Øew k¼m-Zn¨v 15 ¢mkvap-dn-IfpÅ sI«n-Sw \nÀ½n-¨Xpw Øew hm§n {Ku­nsâ hnkvXrXn Iq«n hn]p-eo-I-cn-¨Xpw kz´-ambn kvIqÄ _Êv hm§n-bXpw A£c-¯n-\p-th­n Imcm-IpÀÈn-¡mÀ \ÂInb tkh-\-¯nsâ AS-bm-f-§-fm-Wv. AXv C¶pw XpS-cp¶p F¶Xv Imcm-IpÀÈnbpsS am{Xw ku`m-Ky-hp-am-Wv.

hfÀ¨-bpsS ]S-hp-IÄ : 1914-þ2014
·         1914 Ac-¸m-d-bnse apXp-ImSv hn.-]n.-tKm-]m-e-¸-Wn-¡À ap³ssI-sb-Sp¯v temhÀ Fen-saâdn kvIqÄ Xpd-¶p. Ahn-sS-\n¶v kvIqÄ Ipf-¸m-d-en-se Ip¶¯vIfw \¼³Ip«n Kp]vXsâ If-¯nsâ ]pd-¯-f-¯n-te¡p amän
·         1919 G{]n amk-¯n Icn¼ Awiw A[n-Im-cn-bm-bncp¶ apª-¡®n cmhp-®n- Imcm-IpÀÈn-bn ]Wn-Xp-\ÂInb sI«n-S-¯n-tebv¡v kvIqÄ amdn-.  Imcm-IpÀÈn t_mÀUv kvIqÄ F¶ t]cn-emWv Cu hnZym-ebw Adn-bs¸-«n-cp-¶-Xv. {][m-\m-[ym-]-I-\mbn tkh-\-a-\p-jvTn-¨Xv bi-È-co-c-\mb tNem«v sX¿p®n \mbÀ amjm-bn-cp-¶p.
·         1945 Imcm-IpÀÈn-bn tdj³IS Bcw-`n-¨p.
·         1956 Imcm-Ip-dp-Èn-bnse BZys¯ kmwkvIm-cnI Iq«m-bva-bmb P\-Iob Iem-k-anXn kvIqfnÂh¨v DZvLm-S\w sN¿-s¸-«p.
·         1961 bp.-]n.-kvIq-fmbn A]vt{KUv sNbvXv {]hÀ¯-\am-cw-`n-¨p.
·         1965 sslkvIq-fmbn DbÀ¯m³ th­n kvIqÄ shÂs^-bÀ I½nän cq]o-I-cn-¨p.
·         1966 Pq¬ 1 Imcm-IpÀÈn Kh-s×âv sslkvIqÄ F«mw ¢mÊv Bcw-`n-¨p.
·         1969 kvIqfnse s]¬Ip-«n-IfpsS Sow BZy-ambn PnÃm thmfo-t_mÄ Nm¼y³jn¸v t\Sn. XpSÀ¶pÅ 2 hÀjhpw (70, 71) Cu Øm\w \ne-\nÀ¯n. Imbn-Im-[ym-]-I-\mb -F³.-hn.-tKm]me-IrjvW³ amÌ-dmbncp¶p ]cn-io-e-I³.
·         1971 kvIqfnse ]qÀÆ-hn-ZymÀ°n hS-¡o-«n tKm]m-e-Ir-jvW-]-Wn-¡sc cmjv{Sw hoc-N{Iw \ÂIn BZ-cn-¨p.
·         1974 Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn.-]-co-£-bv¡v kvIqÄ tI{µ-am-bn.
·         1991 sslkvIqÄ hn`m-K-¯nsâ cP-X-Pq-_nen BtLm-jw. Pq_nen kvamc-I-a-µncw \nÀ½n-¨p.
·         1994 shmt¡-j-W lbÀ sk¡âdn hn`mKw Bcw-`n-¨p. kvIqfn\v FÊ.-F-kv.-FÂ.-kn.-]-co-£-bn dm¦v Xnf¡w: IrjvW-{]-kmZv 11þmw dm¦v t\Sn.
·         1995 D]-PnÃm Item-Õ-h-¯n\v BXnYyw hln-¨p.
·         1997 kvIu«v bqWnäv Bcw-`n-¨p.
·         2001 ssKUv bqWnäv Bcw-`n-¨p.
·         2002 Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]co-£-bn dm¦nsâ Xnf¡w ho­pw: ]n.-Fw. icXv þ 15þmw dm¦v
·         2004 lbÀ sk¡âdn hn`mKw Bcw-`n-¨p. shmt¡-j-W hn`m-K-¯n F³.-F-kv.-F-kv.-bq-Wnäv XpS-§n.
·         2005 ]me-¡mSv dh\yq PnÃm Item-Õ-h-¯n\v BXnYyw hln-¨p.
·         2010 ]n.-Sn.-F.-bpsS B`n-ap-Jy-¯n kvIqÄ _Êv
·         2013 hnZym-cwKw PnÃm kmln-tXym-Õ-h-¯n\v BXnYyw hln-¨p.
·         2013 Fw.-_n.-cm-tPjv Fw.-]n. ^­nÂ\n¶v lbÀ sk¡âdn¡v em_v & sse{_dn sI«nSw A\p-hZn¨p.
·         2014 {iosI.-hn.-hn-P-b-Zmkv Fw..-FÂ.-F.-bpsS BkvXn-hn-I-k-\-^-­nÂ\n¶v A\p-h-Zn¨ 55 e£w cq] D]-tbm-Kn¨v 6 ¢mkvap-dn-I-fpÅ sI«nSw \nÀ½m-Wamcw-`n-¨p.
·         2014 PnÃm ]©m-b¯v ^­nÂ\n¶p 30 e£w cq] sNe-h-gn¨v 3 ¢mkvap-dn-I-fpÅ sI«nSw \nÀ½m-W-am-cw-`n-¨p.
·         2014 ho­pw D]-PnÃm Item-Õ-h-¯n\v BXnYyw.
·         2014-þ15 Â hn]p-e-amb ]cn-]m-Sn-I-tfmsS kvIqfnsâ iXm_vZn BtLm-jn-¨p.
·         2015 amÀ¨nse Fkv.-F-kv..-FÂ.-kn.-]-co-£-bn 97% hnPbw (ap³ hÀj-t¯-¡mÄ 4 iX-am\w IqSp-XÂ).
·         2015 amÀ¨nse lbÀ sk¡âdn dnkÄ«v 92- % (I-gnª hÀj-t¯-¡mÄ 6 iX-am\w IqSp-XÂ)
·         2015 hn.-F-¨v.-F-kv.-C. dnkÄ«v 95%. CXv Ignª hÀjs¯ 69% ¯nÂ\n¶v 26% IqSp-X-em-Wv.

ഒരു കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നല്ല പിട്ടിഎക്കുള്ള അവാര്ഡ്

.   2016 ല് 17 എ +
ഏറ്റവും നല്ല പിടിഎക്കുള്ള അവാര്ഡ് വീണ്ടും